Aug 23

KUKA库卡机器人死机故障处理办法

工业机器人维修中心

  kuka库卡机器人在使用计算机进行运动控制时,使用过程中有可能会出现死机的状况,如果我们采用了不正确的处理方法,就会造成机器人基准零点失效,从而会影响其生产。对于以上问题,我们给出了一种快速而有效的处理KUKA库卡机器人死机故障方法,仅供大家参考!

 一、关于“零点失效”原因解释说明。

 在分析零点失效原因之前,我们先澄清一个问题。长时间以来,我们一直称此故障为“零点丢失”,这是一种不准确的描述。KUKA机器人零点参数不会“丢失”,它是记录在一个EEPROM(电可擦写只读存储器)中的,不会因为长时间断电、电池电力不足等原因而“丢失”。正确的解释应为“零点失效”。机器人开机或工作时,会时刻检测机器人的当前位置与零点参数之间的相互关系,如果发现存在错误,机器人为了保障设备安全,会停止一切任务,强制删除零点参数并要求操作人员重新校正。

 也就是说,零点参数是被主动删除的,不是丢掉的。所以,不是“丢失”,而是“失效”。KUKA机器人的基准零点参数记录于RDC(机器人底座部位的一个黑色盒子)中。

 正常情况下,每次断电或关机时,系统会使用后备电池的电力延缓关机时间,使系统有充足的时间将当前的机器人的位置参数存入RDC中。下次开机时,系统会读取RDC中的参数,并与当前的机器人位置进行比对,如果不一致,就强制删掉RDC中的零点参数以保护设备。如果计算机死机,系统便无法有效的控制后备电池工作,无法保障有足够的时间将参数存入RDC中。那么下次开机时,机器人位置参数就会与RDC不一致,基准零点就会被删除,并提示操作者重新校正。

 二、KUKA库卡机器人死机故障处理办法。

 1、当KUKA库卡机器人死机且需要重新启动时,我们通常的做法是关闭主电源开关。此时,你会发现当你关闭主开关时,系统立刻掉电关机,向停电一样。而再次开机时,系统就会报告零点失效错误。而重新校正零点是一件费时费力工作,甚至可能对质量造成影响。

 2、其实死机只是计算机失去响应,重启也只需要重新启动该计算机。我们只要保证在重启过程中机器人不断电,即可保证零点不会失效。

 由此原则,如果使用只重启计算机,不关闭机器人的方法,就可以很好地解决这个问题。

 三、KUKA库卡机器人死机故障具体操作过程。

 打开控制柜,找到计算机的电源(这个电源接头在计算机的上方,距离键盘和鼠标插口比较近)并将其拔掉,等待30秒后在将其重新连接好,进行重启。你会发现整个过程中,KUKA库卡伺服系统始终处于工作状态,避免了无法存储RDC的问题。

KUKA库卡机器人死机故障处理办法

相关文章

一分开奖网站
 • http://www.hn1c.com/howuU/65390920.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/28297.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3272974.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/16857390.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/9608598.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/9348424.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/71528.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/43823572.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/0039993.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/61627533.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/2747.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/7756.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/731515.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/589593.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3914813.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/82300.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/4544282.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/790292.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/04837196.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/50012794.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3789338.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3871754.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/860890.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/9367538.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/8915.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/998364.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/36622767.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3599.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/823680.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/79822.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/712773.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/7796174.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/786716.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/7103088.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/22813902.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/0663.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/06163305.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/98895.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/2282575.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/5141720.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/851229.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/37026848.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/8074.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/16796.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/06253.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/91057.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/5091.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/45299.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/15869750.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/25490.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/80316.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/70235.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/06328.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/96827745.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/43947.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/8274.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3858.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/56773614.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/5512.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/6592.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/188322.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/1904.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/7206063.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/54498.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/6992894.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/1471834.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/49427129.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/28054084.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3074.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/06753.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/6785.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/957837.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/4409.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/60789016.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/3183529.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/9171659.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/0001825.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/6812.html
 • http://www.hn1c.com/howuU/863854.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/35631613.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/850499.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/3316935.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/573318.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/3128759.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/3804.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/8074.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/0778487.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/45851829.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/1214156.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/92696.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/09293.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/69185212.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/764352.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/395643.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/9464.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/45215643.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/61795291.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/82865.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/7341.html
 • http://www.hn1c.com/akaAQ/125908.html